خداوند محبت است... بنام محبت

چشماتـــ یادگاری هستند ، از مهربان ارباب حسین( علیه السلام) ، برای ما