خداوند محبت است... بنام محبت

خداوند محبت است... بنام محبت


از روضه های شما
یک چیز مرا خیلی
میسوزاند!
آن هم مهربانی شماست..
این همه روضه برای مهربان ترین!

چشماتـــ یادگاری هستند ، از مهربان ارباب حسین( علیه السلام) ، برای ما