خداوند محبت است... بنام محبت

خداوند محبت است... بنام محبت


چشماتـــ یادگاری هستند ، از مهربان ارباب حسین( علیه السلام) ، برای ما